Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA 2564
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ITA 2564
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100005744437990
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ได้มีหนังสือแจ้งการประเมิน  เพื่อเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565  โดยมีกำหนดระยะเวลาชำระภาษีไม่เกินเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง  นั้น
                    องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ขอเรียนว่า กำหนดระยะเวลาในการชำระภาษีที่ดินและ    สิ่งปลูกสร้าง  ภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตามหนังสือแจ้งการประเมินฯ ได้ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาชำระภาษีแล้ว  แต่องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ยังไม่ได้การติดต่อเพื่อชำระภาษีจากท่านแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีค้างชำระ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งเตือนมายังท่านเพื่อให้มาชำระภาษี พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากท่านมาชำระเกินกำหนดระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือนฉบับนี้ เบี้ยปรับจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละสี่สิบของค่าภาษี แต่หากท่านยังคงเพิกเฉยไม่ชำระ จะถูกระงับสิทธิการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และถูกดำเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดในทรัพย์สินของท่าน ตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
รายชื่อผู้ค้างชำระภาษี
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565