Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางลูกรัง/หินผุ สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ๘๘ - ๐๐๗ (บางนาว)-ต่อเขต อบต.บางกุ้ง (ควนพญา) หมู่ที่ ๒ บ้านบางนาว
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางลูกรัง/หินผุ สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ๘๘ - ๐๐๗                 (บางนาว)-ต่อเขต อบต.บางกุ้ง (ควนพญา) หมู่ที่ ๒ บ้านบางนาว
 
             องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางลูกรัง/หินผุ สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ๘๘ - ๐๐๗ (บางนาว)-ต่อเขต อบต.บางกุ้ง (ควนพญา) หมู่ที่ ๒ บ้านบางนาว ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) / วงเงินงบประมาณ ๕๕๖,๕๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๗๘,๗๘๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                     ๕.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
                     ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govemment Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ และในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้าง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wangmaprangnuar.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕๒๖๒๒๓๐ ในวันและเวลาราชการ
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th