Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA 2564
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ITA 2564
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100005744437990
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้า่งภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2566 (23 ม.ค. 2566)  
หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (14 ธ.ค. 2565)  
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเร... (08 ธ.ค. 2565)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ... (01 ธ.ค. 2565)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 (25 พ.ย. 2565)
ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 (24 พ.ย. 2565)
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (31 ต.ค. 2565)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (23 ก.ย. 2565)
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ( LPA ... (22 ก.ย. 2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570... (22 ก.ย. 2565)
แจ้งเตือนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (18 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.วังมะปรางเหนือ เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (02 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 (27 มิ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.วังมะปรางเหนือ เรื่องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (30 พ.ค. 2565)
หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับมอบอำนาจเเทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 พ.ค. 2565)
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (18 พ.ค. 2565)
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานของส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (27 เม.ย. 2565)
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (24 มี.ค. 2565)
การประชุมหัวหน้าส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ประจำปี 2565 (11 มี.ค. 2565)
กิจกรรมการอบรม การนำนโยบาย NO GIFT POLICY ไปสู่การปฏิบัติ (10 ก.พ. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม
 

สัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม ... (23 ม.ค. 2566)  

พิธีต้อนรับเงินพระราชทานข... (15 ธ.ค. 2565)  

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที... (15 ธ.ค. 2565)  

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาภาษ... (24 พ.ย. 2565)

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินแล... (16 พ.ย. 2565)

ทอดกฐินสำนักสงฆ์บ้านเขาดิ... (07 พ.ย. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์... (20 ต.ค. 2565)

มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคล... (27 ก.ย. 2565)

โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทย... (07 ก.ย. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (16 ส.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวล... (27 มิ.ย. 2565)

โครงการกำจัดวัชพืชสองข้าง... (11 ก.พ. 2565)

ไฟไหมบริเวณข้างถนน กระบี่... (09 ก.พ. 2565)

แจกถุงยังชีพกลุ่มเสี่ยง โ... (25 ม.ค. 2565)

NO GIFT POLICY "งดรับ ง... (19 ม.ค. 2565)

ประชุมสภา อบต.วังมะปรางเห... (17 ม.ค. 2565)

ประชุมสภา อบต.วังมะปรางเห... (13 ม.ค. 2565)

เยี่ยมผู้สัมผัสเสี่ยงกักต... (17 ธ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายและภ... (13 ธ.ค. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม... (01 ต.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-023 แยกทางหลวงหมายเลข4 (... (14 ธ.ค. 2565)  
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-026 แยกทางหลวงหมายเ... (24 พ.ย. 2565)  
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-0... (17 พ.ย. 2565)  
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-026 แยกทางหลวงหมายเลข 4278... (09 พ.ย. 2565)
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น... (31 ต.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ต.ว... (24 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ ๔ หมู่ที่ ๔ ต.ว... (23 ก.พ. 2565)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ.88-016 ม.3 (23 ธ.ค. 2564)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ต... (09 พ.ย. 2564)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 (17 พ.ค. 2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-029 (17 พ.ค. 2564)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ.88-029 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.... (23 เม.ย. 2564)
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา... (22 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (22 เม.ย. 2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมปอง หมู่ที่ 7(ระยะ... (08 ก.พ. 2564)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (09 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุุงถนนหินคลุก สาย ตง.ถ88-032 แยกทางหลวงท้องถิ่... (09 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่่น (09 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายต้นปรง-ทอนแจ้(โรงรม) หมู่ที่ 9 (03 พ.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19 ต.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th


Q&A