Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA 2564
คู่มือการให้บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ITA 2564
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100005744437990
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 (14 มิ.ย. 2564)  
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564 (07 มิ.ย. 2564)  
ขยายเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (24 พ.ค. 2564)  
ประชุมคณะกรรมกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบปประมาณ 2564 (06 พ.ค. 2564)
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (30 เม.ย. 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2564 (28 เม.ย. 2564)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (27 เม.ย. 2564)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (27 เม.ย. 2564)
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (26 เม.ย. 2564)
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนื... (26 เม.ย. 2564)
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (care plan) / กำกับและติดตามประเมินผลการปฏ... (26 เม.ย. 2564)
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ... (26 เม.ย. 2564)
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน (02 เม.ย. 2564)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (15 ก.พ. 2564)
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ กำหนดสมัยสามัญประจำปี 2564 (05 ก.พ. 2564)
การประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าหมอกควัน (02 ก.พ. 2564)
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 (29 ม.ค. 2564)
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 (29 ม.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของอ... (28 ม.ค. 2564)
ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปีภาษี ... (21 ม.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินแล... (09 มิ.ย. 2564)  

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (13 พ.ค. 2564)  

สวมหน้ากาก พกเจลแอลกอฮอล์... (30 เม.ย. 2564)  

ป้องกันและควบคุมการแพร่ระ... (30 เม.ย. 2564)

รณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัต... (19 เม.ย. 2564)

ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถ... (30 มี.ค. 2564)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำผ... (22 มี.ค. 2564)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำข... (08 มี.ค. 2564)

(11 ก.พ. 2564)

กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรว... (20 ม.ค. 2564)

รณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัต... (29 ธ.ค. 2563)

จดหมายข่าว กองคลัง 2/2564... (15 ธ.ค. 2563)

ประชุมสภา อบต.วังมะปรางเห... (27 พ.ย. 2563)

(24 พ.ย. 2563)

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ยากไ... (23 พ.ย. 2563)

ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ภา... (03 พ.ย. 2563)

ประธานสภา อบต.วังมะปรางเห... (26 ต.ค. 2563)

ประธานสภา อบต.วังมะปรางเห... (26 ต.ค. 2563)

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน... (19 ต.ค. 2563)

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภาษี... (15 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-029 (17 พ.ค. 2564)  
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ.88-029 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.... (23 เม.ย. 2564)  
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา... (22 เม.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (22 เม.ย. 2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุุงถนนหินคลุก สาย ตง.ถ88-032 แยกทางหลวงท้องถิ่... (09 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่่น (09 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายต้นปรง-ทอนแจ้(โรงรม) หมู่ที่ 9 (03 พ.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19 ต.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ สายควนหินเพิง - บางกุ้ง... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ สายควนหินเพิง - บางกุ้ง หมู่ท... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ สายบ้านนายสมโภชน์ แสนสม... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ สายบ้านนายสมโภชน์ แสนสมศรี ม.... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) (25 มิ.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (08 เม.ย. 2563)
ประกาศราคาจ้่างก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ที่ตั้งข้างถนนส... (27 มี.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (26 มี.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้า... (28 ก.พ. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แ... (06 พ.ย. 2562)
ประกาศแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (04 ต.ค. 2562)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th


Q&A