Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA
คู่มือการให้บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ อบต.... (01 ก.ค. 2563)  
แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (26 มิ.ย. 2563)  
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ (11 มิ.ย. 2563)  
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (10 มิ.ย. 2563)
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี ... (09 มิ.ย. 2563)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (09 มิ.ย. 2563)
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ... (08 มิ.ย. 2563)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของ... (02 มิ.ย. 2563)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2... (02 มิ.ย. 2563)
กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ (02 มิ.ย. 2563)
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 (02 มิ.ย. 2563)
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (26 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้... (26 พ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังสถานการณืน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรง ระหว่างวันที่ 17-20 พ... (22 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้... (24 เม.ย. 2563)
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่1) (24 เม.ย. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เรื่อง ยกเ... (15 เม.ย. 2563)
สรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง (15 เม.ย. 2563)
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 5 (16/2563) เรื่อง คลื่นลมแรง... (18 ก.พ. 2563)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจ... (04 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กองช่าง อบต.วังมะปรางเหนื... (24 มิ.ย. 2563)  

ประชุมสภา อบต.วังมะปรางเห... (15 มิ.ย. 2563)  

ประชุมสภา อบต.วังมะปรางเห... (08 มิ.ย. 2563)  

อบต.วังมะปรางเหนือ ลงพื้น... (29 เม.ย. 2563)

อบต.วังมะปรางเหนือ ลงพื้น... (29 เม.ย. 2563)

โครงการเสริมสร้างการสวมหม... (20 มี.ค. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (13 มี.ค. 2563)

ประชุมสร้างความเข้าใจ "ขั... (04 มี.ค. 2563)

"มหกรรมกีฬาสัมพันธ์ อำเภอ... (20 ก.พ. 2563)

อปพร.อบต.วังมะปรางเหนือ ป... (05 ก.พ. 2563)

ประชุมสภา อบต.วังมะปรางเห... (03 ก.พ. 2563)

อปพร.ปฏิบัติหน้าหน้าที่อำ... (16 ม.ค. 2563)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งช... (13 ม.ค. 2563)

อปพร.อบต.วังมะปรางเหนือ ป... (02 ม.ค. 2563)

นายธนง จันแดง ผู้อำนวยกา... (27 ธ.ค. 2562)

ประธานศูนย์ อปพร.อบต.วังม... (26 ธ.ค. 2562)

ประชาสัมพันธ์การบรับเงินเ... (26 ธ.ค. 2562)

โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อ... (26 ธ.ค. 2562)

กองช่าง อบต.วังมะปรางเหนื... (25 ธ.ค. 2562)

ประชุมสภา อบต.วังมะปรางเห... (25 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (08 เม.ย. 2563)  
ประกาศราคาจ้่างก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ที่ตั้งข้างถนนส... (27 มี.ค. 2563)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (26 มี.ค. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้า... (28 ก.พ. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18 ก.พ. 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (04 ต.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านวังทอง (26 เม.ย. 2562)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกล... (26 เม.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านวังทอง (23 เม.ย. 2562)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ท... (18 เม.ย. 2562)
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ... (06 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลและการก่อสร้างบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง (28 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน จำนวน 6 สายทาง (02 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แ... (06 พ.ย. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (12 ต.ค. 2561)
ประกาศราคากลางปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำประระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.3 (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หม่... (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (13 มิ.ย. 2561)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางลูกรัง/หินผุ สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ๘๘ - ๐๐๗ (บา... (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 (13 มี.ค. 2561)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th