Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA 2564
คู่มือการให้บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ITA 2564
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 พ.ค. 2564 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564
06 พ.ค. 2564 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ แต่งตั้งกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบปประมาณ 2564
06 พ.ค. 2564 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564
04 พ.ค. 2564 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
04 พ.ค. 2564 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศ อบต.วังมะปรางเหนือ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564
24 มิ.ย. 2563 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
24 มิ.ย. 2563 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
24 มิ.ย. 2563 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
24 มิ.ย. 2563 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
24 มิ.ย. 2563 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th