Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
นางอุบล ด้วงสุข
ปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางพรสิรินทร์ ลิ่มอรุณ
รองปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
Responsive image
พันจ่าเอก นพวุธ บุญบุตร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
นางสาวทัศนีย์ วิเชียรโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
Responsive image
นางสาวธัญกมล ธนาภาวริศกุล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
Responsive image
นางสาวโสรัตน์ดา สังข์ทอง
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวสกาวเดือน ชัยวิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Responsive image
นางปุณิกา หมื่นอักษร
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
Responsive image
นางมลิวรรณ บุญเวศษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวนริศรา ปลงใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
Responsive image
นายสันติพงษ์ รอดกูล
คนงานทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th