Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลวังมะปรางเหนือ 
     ตำบลวังมะปรางเหนือ มีจำนวน 10 หมู่บ้าน โดยแยกการปกครอง ดังนี้
 
 หมู่ที่ 1

บ้านต้นปรง
ผู้นำหมู่บ้าน :
 ผู้ใหญ่เล็ก  เนียมชูชื่น
 หมู่ที่ 2

บ้านบางนาว
ผู้นำหมู่บ้าน :
 ผู้ใหญ่แพร้ว  ชัยภักดี
 หมู่ที่ 3

บ้านช่องหาร
ผู้นำหมู่บ้าน : 
ผู้ใหญ่ณรงค์ศิษฐ์  กลิ่นหอม
 หมู่ที่ 4

บ้านใต้
ผู้นำหมู่บ้าน :
 ผู้ใหญ่ชิต  สุขเสน
 หมู่ที่ 5

บ้านควนตะเคียน
ผู้นำหมู่บ้าน :
 ผู้ใหญ่นิยม  คงชูศรี
 หมู่ที่ 6

บ้านสวนป่า
ผู้นำหมู่บ้าน : 
ผู้ใหญ่คำรณ  ปานแก้ว
 หมู่ที่ 7

บ้านวังวิเศษ
ผู้นำหมู่บ้าน :
 ผู้ใหญ่จงรักษ์  แสงหิรัญ
 หมู่ที่ 8

บ้านวังทอง
ผู้นำหมู่บ้าน :
 กำนันประดิษฐ์  สุขเสน
 หมู่ที่ 9

บ้านทอนแจ้
ผู้นำหมู่บ้าน : 
ผู้ใหญ่วีระ  ทองขาวบัว
 หมู่ที่ 10

บ้านอ่าวกลาง
ผู้นำหมู่บ้าน : 
ผู้ใหญ่มนูญ  สงหนู

 
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 
 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวน
ครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านต้นปรง 417 432 849 274
2 บ้านบางนาว 219 259 478 110
3 บ้านช่องหาร 380 379 759 249
4 บ้านใต้ 123 135 258 84
5 บ้านควนตะเคียน 394 359 753 215
6 บ้านสวนป่า 361 337 698 181
7 บ้านวังวิเศษ 168 176 344 97
8 บ้านวังทอง 97 98 195 74
9 บ้านทอนแจ้ 285 278 563 145
10 บ้านอ่าวกลาง 236 209 445 142
รวม 2,680 2,662 5,342 1,571
                            ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2552
 
       
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ 
มัสยิด  
ศาลเจ้า 
โบสถ์ 
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน - แห่ง
                                                                                                                                      
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 2 แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน 2 แห่ง
จำนวน - แห่ง
 
สาธารณสุข
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน
สถานพยาบาลเอกชน
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
ร้อยละ 100


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th