Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ITA
ITA
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
อบต.วังมะปรางเหนือ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067835535405
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลวังมะปรางเหนือ 
     ตำบลวังมะปรางเหนือ มีจำนวน 10 หมู่บ้าน โดยแยกการปกครอง ดังนี้
 
 หมู่ที่ 1

บ้านต้นปรง
ผู้นำหมู่บ้าน :
 ผู้ใหญ่เล็ก  เนียมชูชื่น
 หมู่ที่ 2

บ้านบางนาว
ผู้นำหมู่บ้าน :
 ผู้ใหญ่แพร้ว  ชัยภักดี
 หมู่ที่ 3

บ้านช่องหาร
ผู้นำหมู่บ้าน : 
ผู้ใหญ่ณรงค์ศิษฐ์  กลิ่นหอม
 หมู่ที่ 4

บ้านใต้
ผู้นำหมู่บ้าน :
 ผู้ใหญ่ชิต  สุขเสน
 หมู่ที่ 5

บ้านควนตะเคียน
ผู้นำหมู่บ้าน :
 ผู้ใหญ่นิยม  คงชูศรี
 หมู่ที่ 6

บ้านสวนป่า
ผู้นำหมู่บ้าน : 
ผู้ใหญ่คำรณ  ปานแก้ว
 หมู่ที่ 7

บ้านวังวิเศษ
ผู้นำหมู่บ้าน :
 ผู้ใหญ่จงรักษ์  แสงหิรัญ
 หมู่ที่ 8

บ้านวังทอง
ผู้นำหมู่บ้าน :
 กำนันประดิษฐ์  สุขเสน
 หมู่ที่ 9

บ้านทอนแจ้
ผู้นำหมู่บ้าน : 
ผู้ใหญ่วีระ  ทองขาวบัว
 หมู่ที่ 10

บ้านอ่าวกลาง
ผู้นำหมู่บ้าน : 
ผู้ใหญ่มนูญ  สงหนู

 
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 
 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวน
ครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านต้นปรง 417 432 849 274
2 บ้านบางนาว 219 259 478 110
3 บ้านช่องหาร 380 379 759 249
4 บ้านใต้ 123 135 258 84
5 บ้านควนตะเคียน 394 359 753 215
6 บ้านสวนป่า 361 337 698 181
7 บ้านวังวิเศษ 168 176 344 97
8 บ้านวังทอง 97 98 195 74
9 บ้านทอนแจ้ 285 278 563 145
10 บ้านอ่าวกลาง 236 209 445 142
รวม 2,680 2,662 5,342 1,571
                            ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2552
 
       
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ 
มัสยิด  
ศาลเจ้า 
โบสถ์ 
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน - แห่ง
                                                                                                                                      
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 2 แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน 2 แห่ง
จำนวน - แห่ง
 
สาธารณสุข
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน
สถานพยาบาลเอกชน
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
ร้อยละ 100