Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA 2564
คู่มือการให้บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ITA 2564
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100005744437990
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
          ยุทธศาสตร์ที่  1           ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          แนวทางการพัฒนา       1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
                                            2. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
          ยุทธศาสตร์ที่  2           ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
          แนวทางการพัฒนา       1.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
                                            2.  ก่อสร้างปรับปรุงระบบคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว          
          ยุทธศาสตร์ที่  3
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
          แนวทางการพัฒนา       1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
                                            2. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
                                            3. ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
          ยุทธศาสตร์ที่  4           การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
          แนวทางการพัฒนา       1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                            2.  บำบัดและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                            3. บำบัดและขจัดขยะ
          ยุทธศาสตร์ที่  5           ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อการอยู่ดีมีสุข
          แนวทางการพัฒนา       1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
                                            2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
                                            3. การรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
          ยุทธศาสตร์ที่  6           ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
          แนวทางการพัฒนา       1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
                                            2. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                            3. ระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th