Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายเศกวิชัย สุขเสน
ประธานสภา อบต.วังมะปรางเหนือ
Responsive image
Responsive image
นายสายัณห์ พรหมทิพย์
รองประธานสภา อบต.วังมะปรางเหนือ
Responsive image
Responsive image
นายสุทิน สงหนู
เลขานุการสภา อบต. วังมะปรางเหนือ
Responsive image
นายวิปริษณ์ พลบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายสมัคร หนูจีน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
Responsive image
นายอภิโชค ชนะมาก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายเชฏฐา สุขเสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายกระจ่าง สองแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสุรพงษ์ ศรีสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายสำเริง ทองขาว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายจีระศักดิ์ ทองใบ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสมโชค เพ็ชรสุก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นางสาวจิตรา นวลทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายประสิทธิ ชูศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายเศกวิชัย สุขเสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายสมคิด สุขสนิท
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นางวิน สุขเสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายอรรถพล สุขเสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายปราโมทย์ บุญเสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายสายัณห์ พรหมทิพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายสุทิน สงหนู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
Responsive image
นายแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th